Prihlásenie Nová registrácia
+421 905 232 090
napíšte nám - obchod@kempovanie.eu

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu kempovanie.eu stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovatelom / predávajúcim a objednávatelom / kupujúcim (dalej len "VOP")

 

 1. Prevádzkovatelom (predávajúcim) v internetovom obchode kempovanie.eu je APPEL TRADE, s.r.o., Do dielca 19, 034 01 Ružomberok

 2. Objednávatelom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

 3. Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikatel prosím uvedte vaše meno, priezvisko, adresu kam má byt dorucený tovar, telefónne císlo a e-mail. Ak nakupujete ako právnická osoba (na firmu alebo živnost) v objednávke tiež uvedte vaše obchodné meno, ICO, DIC / IC DPH a fakturacnú adresu ak je odlišná od adresy dorucenia.

 4. K akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovatela a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovatela, pricom prevádzkovatel si vyhradzuje právo na dodatocnú úpravu ceny objednaného tovaru (prevádzkovatel teda negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke prevádzkovatela v case uskutocnenia objednávky, nakolko je táto závislá od zmeny dodávatelských cien predmetného tovaru). Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj dalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný, tovar je momentálne vypredaný a pod.). Objednávku si môže registrovaný objednávatel skontrolovat priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

 5. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávatela uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný prevádzkovatelom s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba) alebo prevádzkovatel dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s objednávatelom bude tovar pripravený u prevádzkovatela na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutocnené jeho odovzdaním objednávatelovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávatela dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovatela na objednávatela, má objednávatel všetky povinnosti uschovavátela vecí a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpecne uschovat a oznacit ich tak, aby boli za každých okolností identifikovatelné ako tovar prevádzkovatela .

 6. Prevádzkovatel dodá tovar objednávatelovi v co najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke prevádzkovatela. Objednávatel berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientacný charakter. Objednávatel súhlasí s predlžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovatel nie je schopný dodat objednávatelovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v co najkratšom case objednávatela a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru. V prípade, ak objednávatel objedná tovar neštandardných rozmerov alebo tovar tažší ako 70 kg, prevádzkovatel dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávatelom individuálne.

 7. V prípade, ak tovar dorucuje zmluvný prepravca, dáva objednávatel prevádzkovatelovi právo poskytnút zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za úcelom dorucenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa telefón).,

 8. Pri preberaní tovaru objednávatel obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároven dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároven objednávkou tovaru v písomnej podobe. Danový doklad s vycíslením kúpnej ceny a DPH dostane objednávatel e-mailom najneskôr do 14 kalendárnych dní od dorucenia tovaru.

 9. V prípade, ak objednávatel nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri dorucení (zásielka vráti ako nedorucená bez zavinenia prevádzkovatela, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávatel zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), prevádzkovatel môže požadovat náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vztahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Objednávatelovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadostou o informáciu, co dalej robit s jeho objednávkou. Na odpoved na túto výzvu má objednávatel termín 7 dní odo dna odoslania správy. Ak objednávatel požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovatel doúctuje k celkovej cene zásielky druhý manipulacný poplatok a poštovné podla platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokial objednávatel na výzvu prevádzkovatela v urcenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovatela stornovaná.

 10. Objednávatel ako súkromná osoba (nepodnikatel) má v súlade so zákonom možnost odstúpit od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V takom prípade objednávatel kontaktuje prevázdkovatela a zašle mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením císla objednávky, dátumu nákupu a císla úctu ci presnej adresy pre financné vysporiadanie. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) objednávatel zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe spät na adresu prevádzkovatela (ale nie formou dobierky). Právo na odstúpenie od zmluvy nemá objednávatel, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u prevádzkovatela. Prevádzkovatel sa zaväzuje vrátit objednávatelovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dna prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokial objednávatel nepožiada inak. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovatel môže vrátit objednávatelovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, ci opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Obcianskeho zákonníka), prípadne vrátenie tovaru kupujúcemu, bez vrátenia kúpnej ceny.

 11. Objednávatel nemôže odstúpit od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba zacala plnit so súhlasom objednávatela pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpit pri predaji tovaru zhotoveného podla osobitných požiadaviek objednávatela, pri tovare urceného osobitne pre jedného objednávatela, pri tovare, ktorý vzhladom na jeho vlastnosti nemožno vrátit (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.

 12. Prevádzkovatel si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena je platná taká, aká je uvedená v e-maili potvrdzujúcom prijatie objednávky. Súcastou ceny nie je poradenská cinnost, dopravné ani žiadne iné náklady, pokial to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je urcovaná podla platného cenníka. Zvýhodnené (akcné) ceny tovaru sú zretelne oznacené symbolmi (ako napr. "akcia" alebo "výpredaj"). Platnost zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo pocas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

 13. V prípade, ak objednávatel sa aktuálne nachádza alebo žije v zahranicí, prevádzkovatel dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávatelom individuálne. Pri dorucení objednávky do CR objednávatel platí cenu tovaru a dopravu kuriérskou službou v prepocte na Kc podla aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).

 14. Zárucné podmienky sú upravené reklamacným poriadkom.

 15. Prevádzkovatel nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú dorucovatelom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávatela. Objednávatel je povinný dôkladne skontrolovat tovar pri jeho prevzatí od dorucovatela a potvrdit svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokial je zásielka viditelne poškodená alebo znicená, objednávatel je povinný bez prevzatia zásielky ihned kontaktovat prevádzkovatela. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou dorucovatela alebo poškodenie tovaru zavinené dorucovatelom je nutné v takýchto prípadoch uplatnovat priamo u dorucovatela. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zaprícineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávatel dorucovatelovi, nebudú prevádzkovatelom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávatelovu poskytnuté.

 16. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Objednávatel má právo zrušit objednávku bez udania dôvodu kedykolvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Prevádzkovatel má právo zrušit objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukoncenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovatel o tom informuje objednávatela. Prevádzkovatel je povinný poskytnút možnost dodania náhradného tovaru. Objednávatel má právo odmietnut možnost dodania náhradného tovaru a odstúpit od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej casti budú pri zrušení objednávky financné prostriedky vrátené objednávatelovi v lehote 15 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokial objednávatel nepožiada inak.

 17. Objednávatel vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovatel spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri cinnosti prevádzkovatela a spracovával ich vo všetkých svojich informacných systémoch. Objednávatel udeluje prevádzkovatelovi tento súhlas na dobu neurcitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávatel odvolat kedykolvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe coho prevádzkovatel jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávatel uskutocnit priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

 18. Objednávatel po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržat správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávatel môže zasielanie kedykolvek odvolat cez linku, ktorá sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú dorucované.

 19. Na obchodné vztahy (ako aj dalšie právne vztahy, ktoré môžu z neho vyplynút) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podla týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikatelskej cinnosti, sa vztahujú okrem všeobecných ustanovení Obcianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon c. 108/2000 o ochrane spotrebitela pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon c. 250/2007 o ochrane spotrebitela.

 20. Objednávatel a prevádzkovatel sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovatelná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 21. Objednávatel zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP precítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohladu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovatel objednávatelovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútitelné, a to celkom alebo ciastocne, platnost a vynútitelnost ostatných ustanovení VOP a zvyšné casti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

 22. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovatela v den odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.


  Prevádzkovatel si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnost písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

 

Tieto VOP sú platné od 1. Júla 2013 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. Prevádzkovatel si vyhradzuje právo zmenit VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.