Prihlásenie Nová registrácia
+421 905 232 090
napíšte nám - obchod@kempovanie.eu

Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok internetového obchodu kempovanie.eu upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP")

Úvodné ustanovenia.

 1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode kempovanie.eu APPEL TRADE, s.r.o., Do dielca 19, 034 01 Ružomberok
 2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).
 3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.
 4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.
 5. Záručná doba pre fyzické osoby nepodnikateľov je 24 mesiacov. Pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov je záručná doba 12 mesiacov.

Postup vybavovania reklamácií.

 1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne, alebo elektronickou poštou.
 2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
  1. kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu)
  2. predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,  komu je reklamácia adresovaná
  3. dátum podania reklamácie
  4. podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.
 3. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou, faxom alebo písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.
 4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.
 5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.
 6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje: • pri poštových zásielkach – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla prevádzkovateľa • pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí prevádzkovateľ doručenie • pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty prevádzkovateľa.
 7. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.
 8. Prevádzkovateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Prevádzkovateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku. Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 1. Júla 2013 a plne nahrádza predchádzajúci RP.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.